NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

De Nationale Veiligheidsraad heeft op woensdag 17 maart 2020 besloten de bestaande maatregelen te versterken. Deze nieuwe maatregelen gaan in op woensdag 18 maart 2020 om 12 uur en blijven ten minste tot en met 5 april 2020 van kracht.Alle info vind je op de officiële overheidswebsite in verband met het coronavirus.

Een goede individuele handhygiëne en voldoende sociale afstand houden, blijven belangrijke maatregelen die iedereen moet opvolgen. Een strikte naleving ervan door iedereen, van jong tot oud, is noodzakelijk om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Burgerzin en solidariteit met de meest kwetsbare personen is onontbeerlijk.

Toch zijn er verdere inspanningen nodig om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. 

Wat betekent dit concreet?

Je blijft maximaal thuis om externe contacten te beperken. Je kunt je huis verlaten voor volgende zaken:

- Voedingswinkel

- Dokter

- Apotheek

- Postkantoor

- Bankautomaat

- Benzinestation

- Hulp bieden aan kwetsbare personen

Niet-essentiële winkels blijven gesloten met uitzondering van:

- Krantenwinkels

- Kappers (1 klant per keer)

- Nachtwinkels (open tot 22u)

Zij moeten uiteraard de sociale afstand respecteren.

Alle voedingswinkels blijven geopend

De toegang tot de supermarkten zal worden gecontroleerd om het aantal personen die tegelijkertijd binnen aanwezig zijn te beperken. Er wordt maximaal 1 persoon per 10 m² en maximum 30 minuten per klant toegelaten.

Bijeenkomsten en (buiten)activiteiten

- Fysieke buitenactiviteiten (wandelen, hardlopen, fietsen, ...) worden aanbevolen, maar alleen met mensen die onder hetzelfde dak wonen of met een vriend(in), op voorwaarde dat het contact met anderen beperkt kan zijn (1,5 meter afstand).

- Elke andere bijeenkomst is verboden.

- Kinderen van ouders met essentiële beroepen kunnen opgevangen worden in scholen en kinderopvang.

- De horeca moet het terrasmeubilair binnen plaatsen.

- Het openbaar vervoer moet zo worden georganiseerd dat de sociale afstand kan worden gegarandeerd.

- Alle niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden.

 

Werken?

Bedrijven, ongeacht hun grootte, kunnen hun activiteiten verder zetten als ze telewerk organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is. Bedrijven waar dit niet mogelijk is, moeten de principes van de sociale afstand nauwgezet respecteren.

Deze regel geldt zowel voor de uitvoering van de werkzaamheden, als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. Als bedrijven niet voldoen aan deze verplichtingen, moeten ze verplicht sluiten. Dit geldt niet voor cruciale sectoren en essentiële diensten. Lees meer over corona en de werksituatie op deze pagina.

Handhaving

De lokale en federale politie zullen ervoor zorgen dat de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus strikt worden nageleefd en zal de gezondheidswerkers bijstaan.

 

Vragen ivm het werk

Door de recente ontwikkelingen, zit je ongetwijfeld met heel wat vragen. De antwoorden op deze vragen, vind je hier.

 1. Ik ben ziek door het coronavirus. Wat nu?
Als je ziek bent, dan ben je gedekt door een medisch attest. Je arbeidsovereenkomst wordt geschorst en je werkgever betaald het gewaarborgd loon. Indien je – na de periode van het gewaarborgd loon – nog steeds ziek bent, dan kom je ten laste van het ziekenfonds.

 1. De activiteit op mijn bedrijf ligt stil. Wat zijn de gevolgen?
Valt de activiteit van de onderneming bijna volledig of gedeeltelijk stil, bijvoorbeeld omdat onderdelen niet langer geleverd worden, dan is er sprake van tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht of economische redenen. Je hebt dan recht op de uitkering voor tijdelijke werkloosheid, die je aanvraagt bij het ABVV. Uiteraard moet je werkgever hiervoor de formaliteiten ten aanzien van de RVA naleven. Doet hij dit niet, dan heb je recht op volledig loon.

Ten gevolge van het coronavirus werd de uitkering bij tijdelijke werkloosheid opgetrokken van 65% naar 70% van het loon (en dit tot 30 juni 2020).

 1. Wat als je in quarantaine moet?
Ben je verhinderd omwille van quarantainemaatregelen, dan ben je in principe arbeidsongeschikt. Je bezorgt een doktersattest aan je werkgever, die je het gewaarborgd loon (zie hoger) voor ziekte betaalt.

 • Wanneer je in een ziekenhuis of instelling in quarantaine moet blijven, bestaat daarover geen enkele discussie: de wet voorziet dat je in dergelijke gevallen arbeidsongeschikt bent.
 • Bevind je je niet in een instelling of ziekenhuis, dan is de reglementering voor de privésector niet 100 % duidelijk.
Voor de privésector voorziet de ziektereglementering een vermoeden van arbeidsongeschiktheid voor werknemers die in contact geweest zijn met iemand die aangetast is door een besmettelijke ziekte. Het Koninklijk Besluit vermeldt 8 besmettelijke ziektes, zoals difterie, typhus en roodvonk, maar niet de coronavirussen. Vanuit medisch oogpunt is het evenwel niet zinvol om verschil te maken tussen deze verschillende ziektes, zeker gelet op de ernst van het coronavirus. Normaliter zal je arts je dus medisch ongeschikt verklaren, en heb je dus recht op gewaarborgd loon van je werkgever.

 1. Wat als je niet in quarantaine moet, maar niet op het werk geraakt door andere maatregelen in verband met het coronavirus?
Bepaalde situaties kunnen ervoor zorgen dat je niet op het werk geraakt. Denk bijvoorbeeld aan geschrapte vluchten of ingestelde perimeters. Of je kinderen kunnen niet naar school en je vindt geen opvang. Als je in een dergelijke situatie zelf niet arbeidsongeschikt bent (je bent niet ziek en je moet ook niet in quarantaine), is er sprake van overmacht waardoor je geen recht hebt op loon. De werkgever kan dan wel tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aanvragen bij de RVA. Je hebt dan recht op een uitkering voor tijdelijke werkloosheid.

Verwittig alleszins zo snel mogelijk je werkgever, als je verhindert bent. Als je als werknemer je werkgever niet verwittigt terwijl je toch de mogelijkheid hebt om dit te doen, dan zou de werkgever dit kunnen beschouwen als een ongewettigde afwezigheid.

De werkgever die de overmacht inroept, moet hiervan zo snel mogelijk een elektronische aangifte doen bij het werkloosheidsbureau. Daarnaast moet hij ook nog een schriftelijke aanvraag tot erkenning van de overmacht indienen met een gedetailleerde uitleg waaruit blijkt dat de werkloosheid is veroorzaakt door overmacht, veroorzaakt door het coronavirus.

 1. Wat als je moet werken en je geen opvang vindt voor je kind?
Ook al voorzien de scholen opvang, toch kunnen er heel wat praktische problemen en moeilijkheden ontstaan. Juridisch gezien is de werknemer verantwoordelijk voor de opvang van zijn/haar kinderen en moet hij/zij zelf een oplossing zoeken.

Wat zijn de opties?

 • Aangezien het wordt afgeraden om kinderen naar de grootouders te brengen, kun je afspraken maken met vrienden, buren, … en een beurtrol afspreken.
 • Je kunt ook altijd vakantiedagen of recuperatiedagen opnemen (akkoord werkgever is nodig).
 • Het arbeidsregime kan – na overleg tussen werkgever en vakbonden – aangepast worden (bv. glijdende uren, deeltijds werken, telewerken, …).
 • Eventueel kan bekeken worden of er verlof om dringende redenen kan worden opgenomen.
 • Tijdelijke werkloosheid door overmacht
 • Ouderschapsverlof
In theorie kan de overheid ook compenserende maatregelen voorzien (bv. wanneer je vakantiedagen hebt moeten opnemen), maar dat is een beleidsbeslissing. Belangrijk: in overleg tussen werkgever en vakbonden/werknemer, kunnen op bedrijfsvlak diverse maatregelen worden afgesproken.

 1. Welke preventiemaatregelen kan de werkgever nemen?
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wijst op een aantal preventieve maatregelen die op de werkvloer best worden genomen om de verspreiding van het coronavirus op de werkplek zo goed mogelijk tegen te gaan.

Het gaat onder meer om maatregelen die betrekking hebben op:

 • het voorzien van propere en hygiënische werkplekken (zoals bureautafels, toetsenborden) door deze regelmatig te ontsmetten;
 • het toepassen van een goede handhygiëne door werknemers door het voorzien van handontsmettingsmiddelen op zichtbare plaatsen;
 • het voorzien van een goede respiratoire hygiëne op de werkplek door het gebruik van papieren zakdoekjes ingeval van hoesten en niezen;
 • het informeren van werknemers dat ze zich met ziektesymptomen zoals hoest en/of koorts beter niet naar de werkplek begeven;
 • het voorzien van thuiswerk in een aantal gevallen;
 • het voorzien van instructies ingeval iemand ziek wordt met een vermoeden van het hebben van het coronavirus.
Zowel qua communicatie naar de werknemers toe, als qua maatregelen rond hygiëne en preventie heeft het CPBW een belangrijke rol te spelen. Spreek je delegee aan bij vragen of onduidelijkheid.