NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Op donderdag 10 september startte de directie van D’Ieteren een procedure voor de Arbeidsrechtbank van Leuven teneinde het ontslag om dringende reden te bekomen van de hoofdafgevaardigde van ABVV-Metaal, Walter Van Der Auwera.
 
Wat zijn de feiten?
 
Op 1 juli kregen alle arbeiders die werkzaam zijn in het magazijn van Erps-Kwerps het bediendenstatuut. Walter Van Der Auwera dus ook. Blijkbaar had de directie erop gerekend dat  Walter zijn syndicale mandaten in Ondernemingsraad, Comité voor Preventie en Bescherming en in de Syndicale Delegatie daardoor zou verliezen en er bijgevolg een einde zou komen aan zijn syndicale activiteit. In een brief van 17 juli 2015 duidde zij zelfs zijn vervangers aan. De wetgeving voorziet echter dat bij overgang van arbeider naar bediende, men zijn mandaten kan behouden tot aan de volgende sociale verkiezingen, als zijn vakbond hierom verzoekt. Dit gebeurde per aangetekend schrijven,  ook op 17 juli 2015. Dit werd toegelicht tijdens een contact met de directie op 5 augustus.
 
Op  8 september, de dag dat Walter terug keerde uit verlof, bevestigde de directie dat Walter zijn mandaten kon behouden. Zij eiste evenwel dat Walter zijn syndicale activiteiten zou beperken, gelet op de inperking van het aantal arbeiders te Erps-Kwerps.
 
Walter heeft zich steeds bereid verklaard om zijn syndicale activiteiten te beperken, maar was van oordeel dat hierover nieuwe afspraken moesten gemaakt worden. Het aantal arbeiders wordt inderdaad kleiner in Erps-Kwerps. Maar binnen het ABVV bestaat de afspraak dat, “indien arbeiders het bediendenstatuut verwerven zonder wijziging van functie, zij lid blijven bij hun oorspronkelijke centrale (ABVV-Metaal) die hen vertegenwoordigt.” Hierover werd contact genomen met BBTK. De directie van D’Ieteren mengt zich dus in een interne aangelegenheid van het ABVV  indien zij stelt dat de groep werknemers die Walter vertegenwoordigt wordt ingeperkt.
Gedurende jaren heeft Walter zijn arbeidstijd voornamelijk gebruikt om zijn job als vakbondsvertegenwoordiger te doen. Ook op de uitdrukkelijke vraag van de directie om terug zijn functie als magazijnier uit te oefenen heeft Walter zich bereid verklaart. Maar opnieuw vroeg hij dat hierover afspraken zouden gemaakt worden.
 
Blijkbaar ging het voor de directie allemaal niet snel genoeg. Dinsdag terugkeren uit verlof, donderdag een procedure opstarten tot ontslag om dringende reden, zonder in te gaan op het verzoek van het ABVV om verdere afspraken te maken in verband met de toekomstige syndicale activiteiten van Walter.
 
Wat nu?
 
ABVV-Metaal eist dat de directie de procedure in verband met het ontslag om dringende reden voor de Arbeidsrechtbank stopzet.  ABVV-Metaal geeft alle kansen aan het overleg:
-tijdens de onderhandelingsperiode voorzien in de gerechtelijke procedure.
-tijdens een verzoeningsvergadering van het paritair comité van de garagesector die doorgaat op vrijdag 18 september.
 
Indien deze overlegmomenten niet leiden tot het herstel van Walter in zijn functie als magazijnier en als delegee, zal ABVV-Metaal overgaan tot actie.