NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

De vierde ronde in het sectoraal overleg 2013-2014 voor de sector edele metalen was op 11 februari reeds in een goede sfeer verder opgeschoten. De werkgeversvertegenwoordigers moesten echter nog een aantal elementen van onze eisenbundel aftoetsen met hun achterban. Vandaag hebben we duidelijkheid gekregen van de werkgevers over de haalbaarheid van onze afspraken, wat resulteert in een ontwerpakkoord 2013-2014.

Concreet worden afspraken gemaakt over:

1. Inkomen

Indexering van de lonen op 1 februari.  (1,04 % op 1 februari 2014)

2. Fonds voor Bestaanszekerheid

De aanvullende vergoedingen bij tijdelijke werkloosheid worden geïndexeerd op basis van de index op 1 februari 2012 en 2013.
Hierdoor verhogen de vergoedingen bij tijdelijke werkloosheid op 1 juli 2014 met 5.42 %,  d.i. voor een hele dag 7,42 euro en voor een halve dag 3,71 euro.

3. Sociaal Sectoraal Pensioenstelsel

De sociale partners engageren zich om een sociaal sectoraal pensioenstelsel uit te werken en te installeren dat met ingang van 1 januari 2015 in een bedrag gelijk aan 0,5 % van de brutobezoldigingen zal voorzien.

4. Flexibiliteit

Wat flexibiliteit betreft, wordt een CAO afgesloten die de wettelijke keuzemogelijkheid om de eerste schijf van overuren te recupereren of uit te betalen op 91 overuren brengt (er is nog steeds geen mogelijkheid voorzien voor de opening van een tweede schijf overuren).

5. Eengemaakt werknemersstatuut

De partijen engageren zich om een inventarisatie te maken van de loon-en arbeidsvoorwaarden van zowel de arbeiders als de bedienden die actief zijn binnen de ondernemingen die behoren tot het Paritair Subcomité voor de Edele Metalen.

6. SWT – vroeger brugpensioen

Alle tijdelijke collectieve arbeidsovereenkomsten aangaande het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen) werden reeds maximaal en binnen de wettelijke grenzen verlengd;

- het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 57 en 58 jaar werd verlengd tot eind december 2014;

- het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 56 jaar na 40 jaar loopbaan werd verlengd tot eind december 2015.

Indien een arbeider in het kader van een stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag, zijn rechten hieromtrent bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening heeft vastgeklikt, wordt ook de uitbetaling van de aanvullende vergoeding in dit kader bij het Sociaal Fonds vastgeklikt.

Aanbeveling: ten laatste 6 maanden voor het bereiken van de leeftijd stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag dient er een gesprek plaats te vinden tussen de betrokken arbeider en zijn werkgever.

7. Landingsbanen- Tijdskrediet

Landingsbaan vanaf 50 jaar met 28 jaar beroepsloopbaan werd reeds voorzien.

Daarbij komen: aanpassing van de sectorale afspraken aan het nieuwe kader van CAO 103 en verlenging van de premies Vlaams Gewest.