onze
mensen

Iedere week geven we een echte 'metallo' het woord. Dit zijn stuk voor stuk pareltjes van testimonials.
Waar zijn ze mee bezig, wat leeft er bij hen in het bedrijf en op de werkvloer en wat houdt de toekomst in ...
allemaal thema's die ons raken. Het leven zoals het is voor een militant van ABVV-Metaal.

 

In gesprek met ... Sven Celie.

Het onthaal en het peterschap van nieuwe medewerkers is hier in het bloggersteam van ABVV-Metaal al mooi aan bod gekomen.
Omdat deze eerste stappen in het bedrijf zo belangrijk zijn, voorziet onze werkgever Volvo Trucks Gent een introductie van drie dagen. Daarna gaan de medewerkers naar hun werkpost waar hun specifieke opleiding start. Hoe deze eerste 3-daagse verloopt, wil ik een stukje toelichten via deze blog.

Dag #1

De eerste dag wordt gestart met een kennismaking door iemand van de HR. Hier worden een paar beleidslijnen en procedures uitgelegd. Thema’s die hier aan bod komen zijn de organisatiestructuur, de Volvo-way (waar Volvo voor staat en wat ze willen bereiken), de jaarlijkse tevredenheidsenquête VGAS, het persoonlijk businessplan (evaluatie) en het doel ervan, diversiteit, pesten op het werk (beleid en vertrouwenspersonen), alcohol- en drugsbeleid, werking sociale dienst, het sociaal overleg, toelichting arbeidsreglement, aanwezigheidsbeleid en flexibele werktijden. Een hele boterham om de dag mee te starten dus. Voorts wordt ook duiding gegeven ivm verloning, persoonlijke gegevens, medische dienst, klein verlet, het personeelsrestaurant, werkkledij en het gebruik van de badge.

Daarna wordt een moment voorzien waar we ons als vakbond komen voorstellen.
Dit gebeurt door de syndicaal afgevaardigde van iedere fractie in het bedrijf. Als ABVV-Metaal overhandigen we op dit moment onze onthaalmap met nuttige informatie ivm interimarbeid, de loonbrief, de sectorcao, de vakantiekalender, het wettelijk verlof, de eindejaarspremie, de syndicale delegatie, jeugdvakantie en vakantiegeld, werkloosheid, wat bij ziekte, enz. Ook stellen we onze syndicale structuur, de ondernemingsraad, het comité voor preventie n bescherming op het werk en verschillende werkgroepen voor en ook de werking en samenstelling van deze organen.

Verder vertellen we de mensen hoe de vakbonden zowel de collectieve als de individuele belangen van zowel werkenden, niet-werkenden, gepensioneerden en zieken verdedigen, alsook hoe alles door overleg en strijd tot stand gekomen is. We duiden ook dat onze vakorganisatie bestaat uit verschillende diensten en paritaire comités en wijzen op het belang om in het juiste paritair comité lid te zijn. Daarna wordt er een vragenronde voorzien, en ook nog eens meegegeven hoe we bereikbaar zijn en ook dat onze militanten steeds klaarstaan voor vragen en opmerkingen.

Ook op die eerste dag geeft iemand van de veiligheid toelichting over interne en externe verkeersregels, het gevaar van transportmiddelen, het risico bij het aanspannen van verbindingen in de productie, ergonomische handelingen, persoonlijke beschermmiddelen en werkkledij. Er wordt bovendien aan de hand van beeldmateriaal aangetoond wat het verschil is tussen incidenten en accidenten. Het aantal en soorten kwetsuren en arbeidsongevallen die voorkomen in ons bedrijf worden vervolgens uiteengezet. Verder worden afspraken gemaakt over wat te doen bij onheil. Onder onheil wordt verstaan: arbeidsongeval, gevaarlijke situatie, medische interventie, ontploffing of brand, storm-of waterschade, stroompanne, bommelding, ijsval, enz...Ook het evacuatieplan wordt uit de doeken gedaan.

Dag #2

Op de tweede dag komen de grote blokken VPS (Volvo Productie Systeem) en kwaliteit aan bod. VPS wordt door de werkgever aanzien als een investering in de toekomst om een betere kwaliteit te halen, efficiënter te werken, een stabiele en veilige werkomgeving te creëren en de ieders betrokkenheid te verhogen. VPS staat ook voor het elimineren van verspillingen. Onder verspillingen worden gezien: voorraden, overproductie, transport, defecten, onnodige processen, bewegingen, wachten en het niet gebruiken van de creativiteit van de medewerker.
Belangrijke begrippen in het VPS-gebeuren zijn de Volvo-way, teamwork, processtabiliteit, continu verbeteren, kwaliteit, just-in-time en klanten. Onder deze rubrieken komen nog tal van thema’s aan bod, zoals ‘kaizen’-oefeningen (kaizen=verbeter ten goede) en 5S (Schikken, Sorteren, Schoonmaken, Standaardiseren en Standhouden). Dit thema wordt met een VPS-film afgesloten.

Deel 2 van dag 2 gaat helemaal over kwaliteit. Kwaliteit is de verantwoordelijkheid van iedereen die tussenkomt in het proces, vanaf het ontwerp tot en met de dienst na verkoop. Er wordt onderscheid gemaakt tussen materiaalkwaliteit en productkwaliteit.

Dag #3

Op de derde dag wordt een stukje milieuzorg en basiskennis vrachtwagen bijgebracht. Volvo Trucks tracht de impact op het milieu te minimaliseren door milieuvriendelijke producten te ontwikkelen en milieuvriendelijke werkwijzen te hanteren. Met milieuvriendelijke producten wordt bedoeld: efficiënte energie, hybride en alternatieve brandstoffen, uitstootvermindering en recyclage van materialen. Met milieuvriendelijke werkwijzen bedoelen we dan weer CO2-neutrale productie, emissievermindering, sorteren van afval en zorgvuldig omgaan met chemicaliën. De mooiste voorbeelden hiervan op onze site zijn de 3 windmolens, biomassacentrale met pellets als brandstof, zonnepanelen op de daken alsook onze lichtstraten in het dak voor meer natuurlijke lichtinval.

De laatste brok van dag 3 gaat over de basiskennis van een vrachtwagen, alsook over de varianten die hier in Gent gebouwd worden zoals FH (zware truck), FM (medium truck), trekkers, opliggers, de verschillende types motoren en assenconfiguraties.

Tijdens deze toch wel intensieve 3-daagse opleiding met veel theorie worden eveneens de laatste praktische zaken geregeld.

Op het einde van dag 3 worden de nieuwe medewerkers door hun leidinggevende opgehaald, naar hun team gebracht, en voorgesteld aan de nieuwe teamleden.

Vanaf dag 4 kan de praktische opleiding van start gaan op hun nieuwe werkpost.

Sven Celie
Hoofddelegee Volvo Trucks Gent

 

Andere blogs over onthaal:

#Welkom

Wil jij mijn peter/meter zijn?

Andere blogs over de Volvo-way:

The Volvo-way: overleg als rode draad

Andere blogs van Sven:

Twee vliegen in één klap met CAO 90