de voorzitter

De Voorzitter gaat de dialoog aan. Het gedacht van Georges De Batselier.

 

In gesprek met... Georges De Batselier

Het voorbije jaar passeerden er in eigen land heel wat termen en begrippen die de meest uiteenlopende reacties uitlokten: zwaar werk, minimale dienstverlening, taks shift, F16. Maar ook ‘werkbaar werk’ werd meer dan gemiddeld aangehaald.

Het stof waaide regelmatig op, en ging moeizaam of niet liggen. Ogenschijnlijk werd werkbaar werk  gekoppeld aan federaal minister van werk Peeters, die er een wet Wendbaar en Werkbaar Werk van maakte. De Stichting Innovatie en Arbeid van de SERV maakte voordien al een analyse hoe werkbaar het werk in onze sectoren is, en in het sociaal overleg troffen we al krachtdadige maatregelen om het werk in onze visie werkbaar te maken. Maatregelen die de nodige aandacht verdienen.

De Serv bestudeerde de werkbaarheid binnen de secundaire sector (industrie en bouw samen) tussen 2004 en 2016 en stelde vast dat deze steeg tussen 2004 en 2013, maar nadien niet kon vastgehouden worden. De leermogelijkheden verbeterden maar het aandeel werknemers met werkdruk- en stressproblemen nam toe. De duidelijkste knelpunten in de werksituatie van de werknemers waren werkstressklachten(31,3%), motivatieproblemen (23,3%), onvoldoende leermogelijkheden in de job (20,8%), problemen in de werk-privé-combinatie (11,3%).

Aan de andere kant waren werkgevers vragende partij om de flexibiliteit van de arbeidstijd te verhogen, deeltijdse arbeid te vereenvoudigen, contracten van onbepaalde duur voor uitzendkrachten in te voeren, nachtarbeid uit te breiden, glijdende uurroosters te veralgemenen waar mogelijk, regels te maken rond occasioneel telewerk, loopbaansparen in te voeren en het schenken van verlof mogelijk te maken.

Waar amper bij stil gestaan werd waren de cijfers uit hetzelfde onderzoek waarbij men peilde naar de haalbaarheid in de metaalsector om door te werken tot het pensioen. 57,5% van werknemers uit de metaalindustrie gaf aan daartoe in staat te zijn is, 37,6% gaf aan dat langer doorwerken enkel kan mits aangepast werk (lichter werk, deeltijds werk) en schat 4,9% dit in als een onhaalbare opdracht.

Als ABVV-Metaal hebben we in deze discussies niet alleen aangegeven waar de minister kortzichtig en eenzijdig te werk ging, maar hebben we (arbeiders en bedienden!) in het sectoraal overleg met de werkgevers intens gewerkt aan maatregelen op maat die onze werknemers wel direct ten goede komen. Binnen de metaalverwerkende nijverheid hebben we specifiek voor werknemers van 58 jaar en ouder een aantal overgangen gestimuleerd dmv bijkomende aanvullende vergoedingen die via het Fonds Bestaanszekerheid uitbetaald worden. Meer bepaald bij een overgang van loopbaan naar een alternatieve functie met loonsvermindering, bij de overgang van ploegen- of nachtarbeid naar een stelsel van dagregime, en bij de overgang van een voltijdse naar een 4/5e tewerkstelling (deze laatste enkel vanaf 60j mogelijk). Stimulansen die bijzonder welkom zijn op momenten waarop werkbaarheid een probleem dreigt te worden, maar jammer genoeg zijn ze nog onvoldoende gekend. Informeer je nu bij ABVV-Metaal, zodat onbekend niet onbemind blijft.

Inspanningen om de ervaren werknemers te belonen voor peterschapsopdrachten mochten van de regering helaas in deze regeling bestaanszekerheid niet volwaardig opgenomen worden. Gelukkig zijn er ook sectoren (zoals garages en metaalhandel) die als alternatief nieuwe CAO’s maakten om opleiding inzake peterschap extra te stimuleren, want ook dat is werkbaar werk: kennis overdragen, weten dat ervaring niet verloren gaat, dat expertise in huis kan blijven, dat  sectoren kunnen blijven innoveren. Laten we niet vergeten dat o.m. de technologiesector zowat één derde uitmaakt van het Vlaamse exportcijfer. Wij houden het hoofd koel en werken onvermoeid verder om werk ook effectief werkbaar te maken.
We zien elkaar graag terug aan de andere kant van de zomer.

Georges De Batselier

Voorzitter