de voorzitter

De Voorzitter gaat de dialoog aan. Het gedacht van Georges De Batselier.

 

In gesprek met ... Voorzitter Georges De Batselier.

Een week na mijn verkiezing als voorzitter is dankbaarheid nog steeds de eerste gedachte en het besef van het vele werk dat op ons wacht, zowel intern als extern.

Er is de verdere invulling van het eenheidsstatuut, of beter de definitieve afschaffing van de ongelijkheid tussen arbeiders en bedienden. Een eis die al bijna zo oud als de straat. Na de doorbraak van vier jaar geleden is de klok van het eenheidsstatuut ondertussen niet alleen stilgevallen, maar ook teruggedraaid.

Daarmee samenhangend de hertekening van de paritaire comités en herstructurering van het ABVV, die ons als progressieve vakbond een nieuwe toekomst moet geven. Vakbondsstructuren moeten veranderen, niet alleen omwille van een nieuw werknemersstatuut, maar ook omdat de wereld rondom ons niet meer dezelfde is. Redenen waarom mensen aansluiten bij de vakbond zijn niet meer dezelfde en we moeten daar oog voor hebben. Het feit dat in veel gezinnen beide partners werken en niet noodzakelijk in hetzelfde tijdsbestek en met een verschillende flexibiliteit,… moet ons doen nadenken over de manier waarop wij als vakbond aanwezig kunnen blijven in deze families. De samenleving verandert, onze rol daarbinnen verandert ook. Zonder dat het ooit de bedoeling mag zijn om onze eigenheid te verliezen. We zijn fier om METALLO te zijn, en willen het ook blijven.

We hebben goede contacten met de BTB. Op een aantal terreinen werken wij al samen, zoals informatica maar ook voor de vorming, de jongeren- en seniorenwerking. Ons congres heeft de belangrijke beslissing genomen om deze samenwerking verder te zetten en uit te diepen. En het is evident dat wanneer beide partners het goed met elkaar kunnen vinden, er meer mogelijk is.

Ondertussen moeten we ons ook blijven verzetten tegen de rampzalige afbraakpolitiek van de regering-Michel. De fundamenten van de sociale welvaartsstaat brokkelen af. In naam van de ‘betaalbaarheid’ wordt de solidariteit aangetast en de armoede aangewakkerd. De toenemende verrechtsing in de wereld, in Europa, in België, staat in schril contrast met de sociaaldemocratische waarden waarop onze West-Europese samenleving is opgebouwd. We zullen de mensen moeten overtuigen hoeveel er op het spel staat in het stemhokje de komende jaren. Een tweede termijn van deze asociale regering wordt een absoluut drama voor de sociale zekerheid, de sociale welvaart, de werknemers, voor de rechtvaardigheid in dit land. We mogen dit niet laten gebeuren. Samen kan het anders.

Mijn taak als voorzitter zal erin bestaan om mensen en organisaties bij elkaar te brengen, samen naar oplossingen en de beste strategie te zoeken, om ons zo te verenigen en vooral te versterken. Samenwerken, vernieuwen, eigenheid en toekomst zijn de woorden die je nog vaak zult horen.

Georges De Batselier
Voorzitter