De minister van Werk, Peter Vanvelthoven (sp.a), zei dat er één paritair comité voor de logistieke bedrijven komt. Hij antwoordde daarmee op een parlementaire vraag van Vandeurzen (CD&V). Volgens Van Velthoven komt zo een einde aan de rechtsonzekerheid in de logistieke sector. Hij meent dat de huidige situatie, waarbij bedrijven soms van paritair comité moesten veranderen, voor heel wat onduidelijkheid zorgt, wat voor internationale bedrijven een hinderpaal betekent om te investeren in België.

Logistieke arbeid (arbeiders) valt tot nu toe onder het paritair comité van de specifieke bedrijfstak waarbinnen het verricht wordt, althans wanneer dat in het toepassingsgebied van dat PC staat. De overblijvende gevallen behoren dan tot de bevoegdheid van het paritair comité van het vervoer (PC 140). Voor de bedienden bestaat ook zo'n opsplitsing.

Wat de minister nu beoogt is niet enkel het residuaire karakter van het paritair comité 140 af te schaffen. Hij wil ook de PC's 140 (arbeiders) en 226 (bedienden) geleidelijk aan omvormen tot de paritaire comités van het vervoer en de logistiek. Hij wil dus al de logistieke activiteiten – die nu in verschillende paritaire comités zitten – samenbrengen onder de paraplu het PC 140. En meer nog, ook de eigen logistieke activiteiten binnen bedrijvengroepen wil hij overhevelen naar het aparte PC 140, door ze gelijk te stellen aan logistieke activiteiten voor derden.

Deze intenties hebben verstrekkende gevolgen voor de metaalsectoren. Het bestaan van het PC van de metaalhandel komt simpelweg op de helling te staan. Maar dat is lang niet alles. Met de huidige doelstelling van de minister kunnen immers zelfs preassemblageactiviteiten in de automobiel naar het PC 140 verdwijnen.

De afgelopen maanden hebben alle sociale partners van het PC 111 (metaal- en machinebouw) alsook van het PsC 149.04 (metaalhandel) laten weten dat ze zich niet konden vinden in die voorstellen. Ze zegden ook allemaal dat ze tot een constructieve oplossing willen komen, omdat ze allemaal overtuigd zijn van het economisch belang van de logistieke sector voor Vlaanderen.

De minister had er geen oren naar. Een één-tweetje tussen Vandeurzen en Vanvelthoven – niet toevallig twee Limburgers – maakte het lobbywerk af dat het in Limburg sterke VKW (Vlaams Kristelijke Werkgevers) begonnen was onder de vorige sp.a-voorzitter – ook al een Limburger. De logistiek is een belangrijke economische activiteit in Limburg.

De zogezegde (maar onbestaande) rechtsonzekerheid van de bedrijven, wordt ingeruild voor de daadwerkelijke onzekerheid van de arbeiders die nu in logistieke bedrijven werken. Wat baat het om als Sp.a arbeiders in het parlement te willen halen, als aan de andere kant een minister van dezelfde partij de loon- en arbeidsvoorwaarden van diezelfde arbeiders in gevaar brengt. Een patroonsfederatie die lobbyt voor een paritair comité doet dat nooit om de mooie ogen van de werknemers. Ze doet dat omdat ze een PC wil waar de loon- en arbeidsvoorwaarden gunstiger zijn. Voor de werkgevers, welteverstaan. Dat is de realiteit. We nemen dat niet. En we zullen op elke werkvloer, ook in Limburg, gaan uitleggen wat dat betekent en wat de concrete gevaren zijn voor de betrokken arbeiders. De strijd is nog maar net begonnen.

Herwig Jorissen
Voorzitter

Brief aan Minister Van Velthoven Logistiek
Brief Minister Vanvelthoven PsC149.4
Historiek en Argumentarium Logistieke centra