De samenleving

Lees hier gevarieerde blogs vanuit de gelijkgezinde samenleving. Aan het woord laten we specialisten binnen ABVV-Metaal en uit progressieve middenveldsorganisaties.

 

In gesprek met... Fidel Gavilan.

Wanneer je onderneming tot een groep behoort dan krijg de ondernemingsraad de geconsolideerde jaarrekening van de groep waartoe je onderneming behoort.

Wat is 'consolidatie'?

Consolidatie of financiële consolidatie is de boekhoudtechniek om de resultaten van moeder- en dochtervennootschappen bij elkaar te voegen, zodat een groep één resultatenrekening en één balans krijgt alsof ze één vennootschap is. 

Je telt als het ware de opbrengsten en de kosten bij mekaar op om het resultaat te bekomen van de groep. Je doet hetzelfde met de balans en zo krijg je een zicht in hoe de groep werd gefinancierd en welke bezittingen ze telt.

Welke ondernemingen worden geconsolideerd?  

Alle bedrijven waarin de moedervennotschap meer dan de helft van de aandelen bezit – rechtstreeks of onrechtstreeks – of die door haar worden gecontroleerd, worden geconsolideerd. (x)

Wie is consolidatieplichtig?

Elke vennootschap moet een geconsolideerde jaarrekening opmaken indien zij de controle heeft over één of meerdere dochterondernemingen.

Ook een groep van vennootschappen die onder centrale leiding staan, zonder dat zij moeder- of dochterondernemingen zijn van elkaar, noch dochterondernemingen zijn van eenzelfde moeder, moeten een geconsolideerde jaarrekening opmaken.

De wet voorziet wel een vrijstelling van consolidatie voor kleine groepen. Met een kleine groep wordt bedoeld een groep van vennootschappen die op geconsolideerde basis, ten hoogste één van de volgende criteria overschrijdt:
- Jaaromzet van (excl. btw) € 29,2 Mio
- Balanstotaal van € 14,6 Mio
- Jaargemiddelde van het personeelsbestand: 250 personeelsleden

Welke informatie vind je in de geconsolideerde jaarrekening?

Net zoals bij statutaire jaarrekening zijn hier ook de winstgevendheid, de solvabiliteit en de liquiditeit belangrijk. 

De winstgevendheid of rendabiliteit geeft aan hoeveel winst de groep maakt. We bekijken dan de netto winst of verlies na belastingen, de financiële kosten, en de EBIT-marge. De EBIT-marge bekom je door het bedrijfsresultaat te delen door de omzet. 

De solvabiliteit laat zien hoe diep de groep in de schulden zit. Doorgaans geeft men dit weer door het eigen vermogen te delen door de balanstotaal. Een solvabiliteit van meer dan 20% is goed. Bij beursgenoteerde vennootschappen ligt de solvabiliteit hoger: 40 procent en meer. 

De liquiditeit geeft een idee van de cashpositie van de groep. 

In de geconsolideerde jaarrekening krijg je ook een overzicht van welke ondernemingen worden geconsolideerd. Verder krijg je de tewerkstelling in de groep, onderverdeeld in arbeiders en bedienden. 

Interessanter zijn de geconsolideerde jaarrekening conform de Internationale boekhoudnormen, de zogenaamde IFRS of de Amerikaanse boekhoudnormen, de US GAAP. 

De IFRS/US GAAP-normen geven de reële waarde van de bezittingen weer tegenover de historische waarde in een geconsolideerde jaarrekening conform de Belgische boekhoudnormen. In het voorwoord van de voorzitter van de raad van bestuur en de CEO of in het managementverslag lees je de strategie van de groep. Umicore streeft naar een winstgevendheid van 15%, terwijl Bekaert 10% eist. Activiteiten die minder presteren worden gereorganiseerd, verkocht of gesloten. 

In een US-GAAP document lijst de directie de – theoretische – gevaren op voor de winstgevendheid of het voortbestaan van de groep. De lijst omvat bij Caterpillar de wisselkoersen, metalen, de rente, werkonderbrekingen, enzovoort. 

Bij IFRS/US-GAAP is een cashflow tabel verplicht. De cashflow wordt dan onderverdeeld in operationele cash, investeringscashflow en financiering. Op het einde van de tabel zie je of de groep cash heeft gegenereerd of integendeel meer cash heeft uitgegeven het afgelopen boekjaar. Kloeckner & Co, de moeder van het West-Vlaamse Buysmetal gaf in 2016 dertig miljoen euro’s meer uit dan in 2015. 

Activiteiten die men gaat afstoten worden ondergebracht in de discontinue activiteiten. Aan de hand van de groepscijfers en een grondige analyse van de statutaire jaarrekening konden wij reeds in 2004 aantonen dat Philips, de site in Lommel wou afstoten. 

In IFRS en US-GAAP worden de resultaten getoond per business unit en per regio. Zo valt de vennootschap Sadef onder de business unit Profilform van de Oostenrijkse Voestalpine-groep. Sadef presteert doorgaans beter dan de BU!

De reorganisaties van de afgelopen jaren worden eveneens vermeld per site. Soms kan je aan de hand van de groepscijfers herstructureringen voorspellen. Zo was het bijna faillissement van Bombardier in 2015 aanleiding voor een drastische reorganisatie …

In de toelichtingen krijg je ook een detail van de belastingen. Zo betaalde Volvo Cars in 2016 twee miljard Zweedse kronen op een winst voor belasting van 9,5 miljard Zweedse kronen. 

Ook de samenstelling en de vergoeding van de raad van bestuur geeft men weer. In een aantal landen zetelen werknemersvertegenwoordigers in de raden van bestuur. Dit is het geval in Zweden, Oostenrijk, Denemarken, Duitsland en Frankrijk. De multinational Rockwool telt 3 werknemersvertegenwoordigers in de raad van bestuur. 

De vertegenwoordigers in de raad van bestuur kunnen je extra informatie verschaffen, helpen om een situatie te deblokkeren of in een site openhouden zoals bij VW Brussel. Dankzij de tussenkomst van de Duitse metaalbond IG Metall werd VW Brussel een Audifabriek.

In de groepsjaarrekening staat ook de vergoeding aan het topmanagement en de CEO. De CEO van Picanol, Luc Tack verdiende in 2016 honderdduizend euro’s. 

 

Fidel Gavilàn
Adviseur ABVV-Metaal

 

(x) Bij de consolidatie worden interne transacties tussen de moeder en dochtervennootschap geëlimineerd

 

Andere blogs van Fidel:

De Portugese lente 

20 jaar wet Renault

Duitsland gidsland of toch niet