De samenleving

Lees hier gevarieerde blogs vanuit de gelijkgezinde samenleving. Aan het woord laten we specialisten binnen ABVV-Metaal en uit progressieve middenveldsorganisaties.

 

In gesprek met ... Miranda Ulens.

Mei 2016: de sociale verkiezingen naderen met rasse schreden. Maar ondertussen staat het leven niet stil en worden we dagelijks geconfronteerd met problemen op de werkvloer en in het dagelijkse leven. Onze kandidaten en militanten staan dagelijks in de vuurlijn. Elke dag weer bundelen zij hun krachten voor de verdediging van hun collega’s om te zorgen voor een veilige werkomgeving, voor werkbaar werk, voor goede afspraken over sociale rechten en voor een waardig loon. Daarenboven verdedigen we bij het ABVV ook de rechten van diegenen die de tegenslag hebben om zonder werk te zitten of ziek te zijn. Of van hen die genieten van een welverdiend pensioen. Of van de generatie die staat te popelen om eraan te beginnen.

Uitdagingen blijven groot

Het is dus meer dan ooit nodig dat we onze vakbond verrijken met sterke militanten die volop gesteund worden door hun collega’s tijdens, maar ook na de sociale verkiezingen van mei 2016. Dankzij hen en hun kiezers bouwen we onze syndicale krachten op om het hoofd te bieden aan de sociale uitdagingen van de 21e eeuw. Hoe kunnen nieuwe technologieën bijdragen aan de creatie van waardevolle jobs, met respect voor de opgebouwde sociale rechten? Hoe bouwen we een sociaal evenwicht in de combinatie ‘werk en privé’? Waarom bestaat er nog steeds die loonkloof tussen vrouwen en mannen? Wat zijn de uitdagingen op een flexibele arbeidsmarkt? Hoe werkbaar is ons werk en hoe zorgen we ervoor dat dit geen wendbaar werk wordt op maat van de werkgevers? Hoe kunnen we verder onze pensioenrechten verstevigen en vermijden dat de pensioenkloof tussen vrouwen en mannen nog groter wordt?

Vrouwen voeren dubbele strijd

Het zijn thema’s die ons allemaal aanbelangen. Maar soms liggen ze voor vrouwen nog nét een tikkeltje gevoeliger...

  • Bij het ABVV ijveren we voor een goed evenwicht tussen werk en vrije tijd en voor het verdwijnen van de loon- en pensioenkloof. Wij pleiten voor uurroosters op maat van de gezinsrealiteit, actieve aanmoediging van vader- en ouderschapsverlof bij toekomstige papa’s, meer kansen opdat (onvrijwillig) deeltijdse werknemers kunnen doorgroeien naar een voltijdse of 4/5-baan en meer betere en betaalbare opvanginfrastructuur voor kinderen, ouderen en zieken...

    Strikt wettelijk zijn vrouwen en mannen gelijk. In de realiteit is er echter nog heel wat werk aan de winkel. Een gezond evenwicht tussen werk en privé is een eerste stap naar échte gelijkheid!

  • Werkbaar werk is belangrijk voor elke vrouw en man op de werkvloer. We stellen vast dat stress en burn-out hard op weg zijn om dé beroepsziekten van de 21e eeuw te worden. In het verhaal van langer werken vergeet men al snel dat werknemers en werkneemsters geen machines zijn en het op een gegeven ogenblik kalmer aan willen en moeten doen. Wisten jullie dat 35 % van de langdurig zieken kampt met psychische klachten, vooral burn-out en depressie? Langer werken kan alleen wanneer het werk aangepast is en ‘werkbaar’ blijft. Onaangepast werk houdt niemand vol.

    Bij het ABVV eisen we aangepaste werkomstandigheden op maat van alle werknemers en werkneemsters en doorheen de hele loopbaan, werk- en loopbaanzekerheid door het recht op vorming en de afbouw van precair werk (dag- of weekcontracten), degelijke loopbaanplanning met recht op loopbaanbegeleiding en het versterken in plaats van afbouwen van tijdskrediet en landingsbanen.

  • Arbeid en de organisatie ervan moet op maat van de vrouwen en mannen op de werkvloer zijn. Arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur, verplicht deeltijds werk, onbetaalde overuren presteren, werknemers die jarenlang als uitzendkracht aan de slag zijn, flexi-jobs... Het is de realiteit van duizenden werknemers en werkneemsters in ons land die geconfronteerd worden met een sterk toenemende flexibiliteit. Arbeid wordt steeds meer afgestemd op de werkgevers. ‘Hervorming’ en ‘modernisering’ worden codewoorden voor ‘sociale afbraak’ en ‘precarisering’. De federale regering probeert dit te verkopen onder het mom van een verbetering van de ‘competitiviteit’ of van het ‘concurrentievermogen’ van de (Belgische) ondernemingen. Voor het ABVV moeten de mensen, de werknemers, weer voorrang krijgen op de bedrijfswinsten.

    Daarom willen wij enkel flexibiliteit op maat van de werknemers en verdedigen wij de collectief onderhandelde arbeidsvoorwaarden, omdat die in het belang zijn van alle werknemers, in plaats van individuele overeenkomsten. We ijveren voor voltijdse en goedbetaalde banen voor vrouwen én mannen, in een leefbare werkorganisatie. Flexibiliteit mag nooit het voorwendsel zijn om werknemers in een onzekere situatie te duwen. Alleen met respect voor sociale rechten en met het oog op grotere werkzekerheid kan een carrière door flexibiliteit op maat van de werknemer gesneden worden.

Deze thema’s hebben een grote impact op de werksituatie van vrouwen én mannen en bijgevolg ook op de dagelijkse thuissituatie. Maar de realiteit leert ons dat vrouwen toch nog altijd de meeste gevolgen dragen. Voor de wet zijn we allemaal gelijk, met dezelfde kansen, rechten en plichten. In de praktijk blijkt dat vrouwen net iets harder moeten werken en zich in meer bochten moeten wringen om hetzelfde te bereiken als hun mannelijke collega’s. Of dat vrouwen nóg iets meer dan mannen moeten strijden voor dezelfde kansen. Of dat ze sneller in een onzekere werksituatie terechtkomen.

Leun op onze militanten

Onze afgevaardigden maken er dagelijks hun werk van om te zorgen voor een gezonde balans tussen werk en privé, voor een evenwichtige flexibiliteit op maat van wie werkt en voor werkbaar werk. Dit zijn immers essentiële bouwstenen in een waardige loopbaan.

Daarom rekenen wij op jullie om hen de steun te geven die zij hard kunnen gebruiken in tijden van neoliberale werkgevers-regeringen, door voor hen en de waarden van het ABVV te stemmen bij de sociale verkiezingen van mei 2016.

Miranda Ulens
Federaal Secretaris ABVV

 

Andere blogs van Miranda:

Meer dan ooit